ภัยคุกคามต่อภาคการดูแลสุขภาพของประเทศ

การขาดสถานะข้าราชการสำหรับแพทย์ใหม่จะทำให้เกิดการขาดแคลน สมาคมแพทย์ชนบทได้เตือนว่าการตัดสินใจของรัฐบาลที่จะไม่ให้ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนแก่แพทย์และทันตแพทย์ใหม่จะเป็นภัยคุกคามต่อภาคการดูแลสุขภาพของประเทศเท่านั้น ดร. เกรียงศักดิ์วัชรนุกูลเกียรติกล่าวว่าหากมีการนำนโยบายนี้ไปปฏิบัติจะมีผลกระทบโดมิโน

และไม่เพียงส่งผลเสียต่อรูปแบบการรักษาพยาบาลสากลที่จัดให้ผ่านโรงพยาบาลของรัฐ เขากำลังพูดเพื่อตอบสนองต่อรายงานว่าคณะกรรมการด้านแรงงานสาธารณะและนโยบายได้ตัดสินใจรับสมัครแพทย์และทันตแพทย์เป็นข้าราชการจนถึงปี พ.ศ. 2564 เท่านั้น โดยปกติบัณฑิตจากโรงเรียนแพทย์ของรัฐจะถูกคัดเลือกเข้าโรงพยาบาลของรัฐโดยอัตโนมัติและกลายเป็นข้าราชการ เกรียงศักดิ์เชื่อว่าสถานะข้าราชการเป็นสิ่งเดียวที่ดึงดูดแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ ให้ทำงานในภาครัฐ โรงพยาบาลขนาดเล็กจะประสบปัญหาการขาดแคลนแพทย์เนื่องจากแพทย์ส่วนใหญ่ตัดสินใจที่จะอยู่ในเมืองที่พัฒนาแล้วเท่านั้น